Gratis parkeren
Gratis annuleren
Gratis WiFi
Gratis koffie & thee
24/7 online reserveren
Niet goed? Geld terug!
VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ADD BUSINESS CENTERS 1. Wij zijn ADD Business Center Concept B.V. verkooporganisatie voor onder andere ADD Connect, ADD Urban & ADD Business Center (hierna: “ADDBC”). Dit zijn onze voorwaarden voor het gebruik van de ADD Business Centers.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de service overeenkomst die u heeft getekend (hierna: “de overeenkomst”). Deze overeenkomst komt in de plaats van alle vorige overeenkomsten tussen ADDBC en de klant betreffende dezelfde services. Wijzigingen van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. STANDAARD SERVICES INBEGREPEN IN HET BASISBEDRAG 2. Gestoffeerde kantoorruimte ADDBC stelt ter beschikking volledig gestoffeerde kantoorruimte en werkplekken zoals overeengekomen in de overeenkomst. De overeenkomst bevat de aanduiding van de kantoorruimte(n) en de werkplekken die in gebruik worden genomen. ADDBC heeft te allen tijde het recht de klant in andere kantoorruimte(n) onder te brengen dan de initieel ter beschikking gestelde kantoorruimte(n) en/of werkplekken. Deze kantoorruimte(n) zal kwalitatief overeenkomen met de initieel aan de klant ter beschikking gestelde kantoorruimte(n) en/of werkplek(ken). Aan de klant zullen door ADDBC hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. 3. INTERNET U bent verplicht te voldoen aan de voorwaarden van copyright, contractduur of andere voorwaarden zoals deze op het scherm verschijnen of opgenomen zijn in enigerlei materiaal op het internet of ons netwerk. U onthoudt zich van het kopiëren, gebruiken of exploiteren van dergelijke software of ander materiaal op enige wijze, tenzij we u daartoe expliciet toestemming hebben verleend. U dient zicht strikt te houden aan de voorwaarden van de toestemming die wij u geven. Wij doen geen concessies met betrekking tot de veiligheid van ons netwerk (of het internet) of enige andere informatie, welke u erop plaatst. U dient iedere veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering) welke u voor uw omstandigheden noodzakelijk acht. Wij kunnen niet garanderen dat een bepaalde graad van beschikbaarheid wordt bereikt in associatie met uw gebruik van de services. U garandeert ons hierbij dat de levering van onze services aan u, de rechten van derden niet zalschenden. Indien wij verzuimen de services te bieden, zoals wij die u garanderen, zal het door ons binnen een redelijke periode na schriftelijk kennisgeving verhelpen van het verzuim uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid zijn. Bovenstaande garantie vervangt alle andere voorwaarden en condities, die uitdrukkelijk dan wel geïmpliceerd door gebruik, gewoonte, statuut of anderszins, betrekking hebben op de services en manieren waarop wij onze verplichtingen vervullen en onze rechten in acht nemen inclusief, maar zonder vooroordeel op het totaal van het voorgaande, zoals gerelateerd aan de omschrijving, uitvoering, kwaliteit, geschiktheid of toepasbaarheid voor enigspecifiek doel, van de services zijn. Wij garanderen niet dat de services worden onderbroken of storingsvrij zijn. 4. Bij aanvang Bij ingebruikname zullen de klant en ADDBC een opleveringsrapport opstellen waarin duidelijk de staat van oplevering wordt vermeld. Tevens bevat het opleveringsrapport een inventarislijst van al hetgeen zich bevindt in de aan de klant ter beschikking gestelde kantoorruimte(n). U mag op elk moment zoveel employees tegelijkertijd in uw accommodatie laten werken als er maximaal werkplekken toegelaten zijn. Dit aantal staat vermeld op de voorzijde van dit document. 5. Gebruik De kantoorruimte mag alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden. De klant zal de kantoorruimte niet aan derden aanbieden of in gebruik geven dan wel aanbieden en in gebruik geven voor het verlenen van diensten vergelijkbaar met diensten die door ADDBC worden verleend. De naam ADDBC mag op geen enkele wijze door de klant worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van de klant. Gebruik van de spreek-, presentatie-en/of coachruimte is voor 20 uur in de prijs van gebruik van de kantoorruimte inbegrepen. Bij overschrijding is een korting van 30% op de standaard tarieven van toepassing. 6. Uw naam en adres De onderneming mag alleen gedreven worden op eigen naam of een andere door ADDBC en de klant overeengekomen naam. Op verzoek en op kosten van de klant zal ADDBC deze naam, indien mogelijk, toevoegen aan het binnen het Business Center gebruikte bestand. Het is niet geoorloofd om (reclame) borden aan de deur van de kantoorruimte te hangen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de kantoorruimte. Het ADDBC business center adres mag gebruikt worden alscorrespondentie-en zakelijk adres. 7. Onderhoud van de kantoorruimte De klant zal de kantoorruimte en de eventuele inrichting conform de inventarislijst goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de kantoorruimte met de bedoelde inrichting in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de klant of door degene die met de instemming van de klant gebruik maken van deze kantoorruimte(n) en de gemeenschappelijke ruimte(n). 8. Kantoormeubilair en apparatuur Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADDBC, in de kantoorruimte ander meubilair, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen aan te brengen. Dit alleen in het geval deze zaken voor ADDBC zijn geplaatst. 9. Sleutels en beveiliging Alle sleutels en key-cards zijn eigendom van ADDBC. Het is verboden deze te dupliceren dan wel deze in gebruik te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming van ADDBC. Bij verlies of diefstaldient ADDBC direct op de hoogte te worden gesteld. Hieruit voortvloeiende kosten komen volledigvoor rekening van de klant. Tijdens het gebruik van het Business Center, gedurende buiten normalekantooropeningstijden, is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ordelijk (af)sluiten van de deuren van uw kantoorruimte en het gebouw. 10. Wettelijke regels De klant zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De klant mag niet onrechtmatig handelen. De klant dient alles na te laten wat het gebruik van het Business Center door anderen en ADDBC zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, verlies en schade veroorzaakt aan ADDBC, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden. 11. Huisregels De klant dient zich te houden aan de huisregels van ADDBC die van toepassing zijn op het gebruik van het Business Center. 12. Elektriciteit en gas Het gebruik van elektriciteit door de klant mag niet het normale gebruik overtreffen tenzij anders overeengekomen. Onder normaal gebruik wordt verstaan:Kantoorruimte 12 m• 600 kW Kantoorruimte 18 m• 900 kW Kantoorruimte 27 m• 1500 kW Indien het gebruik de bovenstaande waarden overtreft zonder dat partijen hieromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is de klant voor eventuele schade van derden en ADDBC aansprakelijk. Eventuele meer kosten voor het verbruik van elektriciteit en gas dan dat normaal is kunnen per jaar achteraf in rekening worden gebracht aan de gebruiker. 13. Verzekering De klant dient haar eigendommen, werknemers en eventuele derden die de klant meeneemt/gebruikt in het Business Center te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. ADDBC aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. VERLENING VAN SERVICES 14. Toegang tot de accommodatie/kantoorruimte ADDBC heeft steeds toegang tot de kantoorruimte. Tenzij er sprake is van overmacht (noodtoestand), zal ADDBC trachten de klant van tevoren op de hoogte stellen wanneer eventuele inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd dan wel wanneer de kantoorruimte aan mogelijke toekomstige klanten zal worden getoond. ADDBC zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van de klant en eventuele door de klant verlangde veiligheidsvoorschriften in acht nemen. 15. Aanvang overeenkomst Indien, om wat voor reden dan ook, ADDBC niet in staat is bij aanvang van de overeenkomst het overeengekomen aantal kantoorruimten/werkplekken ter beschikking te stellen is ADDBC niet aansprakelijk noch kan ADDBC hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De klant heeft echter welhet recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien de klant de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigt wordt betaling van het basisbedrag opgeschort totdat de ruimten/werkplekken aan de klant ter beschikking kunnen worden gesteld. 16. Opschorting van de services ADDBC is gerechtigd, met voorafgaande mededeling, de overeengekomen services (inclusief de toegang tot de accommodatie) op te schorten in het geval van force majeur en/of overmacht, in welk geval betaling van het basisbedrag voor een zelfde periode zal worden opgeschort. DE OVEREENKOMST 17. De aard van de overeenkomst Partijen, spreken nadrukkelijk de wil en de intentie uit dat deze overeenkomst, inclusief deze voorwaarden die daarvan een integraal onderdeel uitmaken, een service overeenkomst is waarbij de nadruk ligt op het servicekarakter van de overeenkomst. Partijen komen overeen dat geschillen inhet kader van deze overeenkomst strikt conform de bedoeling van partijen zoals opgenomen indeze overeenkomst en voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Het is de klant niet toegestaan (haar) rechten of verplichtingen in verband met en voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de kantoorruimte (zonder voorafgaande toestemming van ADDBC) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van de klant. ADDBC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden. 18. Termijn De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals aangegeven in de overeenkomst. Na het verstrijken van de in de overeenkomst genoemde periode wordt de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van de initiële contracttermijn tenzij één der partijen de overeenkomst beëindigt door middel van opzegging. Alle perioden lopen tot de laatste dag van de maand in de maand waarop de overeenkomst zou eindigen. Het basisbedrag van elke verlenging zal de marktprijs zijn zoals door ons op het tijdstip van verlenging bekend wordt gemaakt. 19. Einde huurovereenkomst ADDBC – eigenaar/beheerder De overeenkomst eindigt als de huurovereenkomst tussen ADDBC en de eigenaar/beheerder eindigt, zonder dat ADDBC in dat geval verplicht is tot vergoeding van de schade als gevolg daarvan aan de klant. 20. Opzegging overeenkomst Ieder der partijen kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie maanden is de opzegtermijn twee maanden. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van twee maanden is de opzegtermijn één maand. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van één maand is de opzegtermijn twee weken. Is de overeenkomst aangegaan voor een periode korter dan één maand is de opzegtermijn een week minder dan de periode genoemd in de overeenkomst. 21. Onmiddellijke beëindiging ADDBC kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegging[tenzij de wet dat vereist, indien de klant: de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen plaatsvindt; enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt; het gebruik van het Business Center, of het gebruik door één van de medewerkers van de klant of derden die met goedkeuring  gebruik maken van het Business Center, niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de kantoorruimte; zijn beroep of bedrijf in de kantoorruimte geheel of voor een belangrijk deel staakt; de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest  als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd; in staat van faillissement wordt verklaard; een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de klant; - komt te overlijden. Indien ADDBC de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang beëindigt dient de klant desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen: - betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten; betaling van het basisbedrag voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging door ADDBC had plaatsgevonden. ADDBC is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging. 22. Indien het business center niet beschikbaar is Mocht, om wat voor reden dan ook, ADDBC niet meer in staat zijn in het Business Center de services en accommodatie te bieden zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de klant verplicht het basisbedrag te betalen en het bedrag voor eventuele aanvullende diensten tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd. ADDBC zal trachten, echter is hiertoe nimmer gehouden, vervangende kantoorruimte te vinden bij een van haar andere Business Centers in Nederland. 23. Bij einde overeenkomst - dient de klant met onmiddellijke ingang de kantoorruimte te ontruimen en te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen en de ruimte aan ADDBC ter beschikking te stellen bezemschoon en in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik. Om de kantoorruimte in oorspronkelijke staat terug te brengen door middel van schilderwerk en herinrichting, zal een vast bedrag van €100.00 per werkplek in rekening gebracht worden Wij behouden ons het recht om additionele bedragen in rekening te brengen voor mogelijke reparaties welke extra benodigd zijn naast normaal gebruik en slijtage. Alle zaken waarvan de klant kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de kantoorruimte achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de kantoorruimte kunnen door ADDBC, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid, op kosten van de klant worden verwijderd: - zal de klant met ADDBC een “VO overeenkomst” aangaan met een minimale duur van 3 maanden. Indien de klant zonder toestemming van ADDBC na beëindiging van overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van de kantoorruimte in het Business Center is; - de klant aansprakelijk voor alle door ADDBC te lijden schaden en verliezen; de klant verplicht aan ADDBC te betalen de extra vergoeding boven het basisbedrag dat ADDBC gerechtigd is aan de klant op te leggen. 24. Werknemers Indien de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst en 6 maanden na beëindiging daarvan werknemers van ADDBC benaderd/in dienst neemt zal de klant aan ADDBC een per direct opeisbare wervingsvergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 6 maanden salaris van de betreffende werknemer. 25. Kennisgeving Alle kennisgevingen en mededelingen die door ADDBC of de klant worden gedaan dienen schriftelijk te geschieden. Het factuuradres van de klant geldt als adres van de klant en het op de overeenkomst aangegeven adres als het adres van ADDBC. 26. Geheimhouding Omtrent de voorwaarden en de overeenkomst dienen partijen geheimhouding te betrachten. Geen der partijen zal zonder voorafgaande toestemming van de andere partij mededelingen doen omtrent de inhoud van deze overeenkomst tenzij wet of autoriteit dit vereist. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. 27. Vrijwaringen Tenzij sprake is van ernstige nalatigheid van ADDBC dient de klant ADDBC te vrijwaren voor aanspraken, claims, schade, verlies en kosten als gevolg van/door: - dood of verwonding binnen de kantoorruimte die de klant gebruikt; - derden die de klant tot het Business Center heeft toegelaten, personeel van de klant en personen waarvoor de klant aansprakelijk is; - boetes die ADDBC worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de klant; - schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden en aanspraken van derden ter zake; - niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst. 28. Schade en Aansprakelijkheid ADDBC is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de kantoorruimte, het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de kantoorruimte, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie ofluchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in-en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruikvan de kantoorruimte en van stoornis of tekortkomingen in de service verlening van ADDBC behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van ADDBC ten aanzien van de staat van de kantoorruimte of van het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt.ADDBC is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van de kantoorruimte diederden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook ADDBC haar services niet kan aanbieden ishaar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van het basisbedrag. De klant is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de kantoorruimte. De klant is verplicht ADDBC terstond op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de kantoorruimte heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. ADDBC is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten)besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren. 29. Bescherming persoonsgegevens Partijen komen overeen dat ADDBC gerechtigd is persoonsgegevens van de klant te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven (ook als dit doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU betekent, naar onderdelen van het internationale netwerk van ADDBC), op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt: a) ter uitvoering van deze overeenkomst; b) ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding c) voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de klant nuttige producten en diensten van ADDBC of andere organisaties, die ADDBC voor de klant interessant acht. De klant is zich ervan bewust dat landen buiten de EU mogelijk geen wet-of regelgeving ter bescherming van persoonsgegeven hebben. BETALINGEN 30. Standaard services Het basisbedrag voor de standaard services inclusief BTW, dient te worden betaald bijvooruitbetaling over de te leveren standaard services voor de opvolgende maand binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor perioden korter dan één maand dient per dag te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. Per maand is verschuldigd 30 maal het basisbedrag per dag, ook voor maanden die minder dan 30 dagen hebben. Bij betaling per kwartaal isdit 90 maal het basisbedrag. Over maanden die minder dan 30 dagen hebben wordt geen vergoeding gerestitueerd en evenmin zal voor maanden die meer dan 30 dagen hebben vergoeding worden nagevorderd. 31. Set Up Werkplek 49 euro per werkplek zal in rekening worden gebracht bij inhuizing in uw kantoor 32. Additionele services De prijs voor aanvullende diensten zal achteraf per maand worden gefactureerd tegen de door ADDBC bekendgemaakte tarieven en dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 33. Waarborgsom Alvorens de klant toegang wordt verleend tot het Business Center dient de klant een waarborgsom te betalen. Deze waarborgsom dient minimaal 90 dagen van de gebruik prijs te bedragen. Indien de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig nakomt is ADDBC gerechtigd de waarborgsom aan te spreken. Op eerste schriftelijk verzoek van ADDBC zal de klant de waarborgsom aanvullen tot het oorspronkelijke bedrag. ADDBC is de klant geen rentevergoeding over de waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom kan worden verhoogd indien: - openstaande betalingen het bedrag van de waarborgsom overstijgen; - herhaaldelijk niet op tijd wordt betaald. De waarborgsom, of het restant daarvan, zal worden teruggestort zodra de klant na beëindiging van de overeenkomst met ADDBC heeft afgerekend. 34. Betaling Telkens indien uit hoofde van de overeenkomst een verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan verbeurt de klant aan ADDBC van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde met een minimum van € 125, -per kalendermaand. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten betaling van de factuur onverlet. ADDBC is tevens gerechtigd de door haar aan de klant te leveren services en diensten op te schorten en de klant het gebruik van de kantoorruimte en de gemeenschappelijke ruimten alsmede de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien de klant nalaat op enig moment een krachtens deze overeenkomst van de klant opeisbare vordering te voldoen. In het geval van het opschorten van de services is ADDBC in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten)besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. 35. Nederlands Recht Op de overeenkomst en deze voorwaarden alsmede de huisregels is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De Nederlandse versievan de voorwaarden is de rechtsgeldige versie. 36. Kosten In alle gevallen waarin ADDBC een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de klant doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de klant om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de klant aansprakelijk voor alle hier uit voortvloeiende kosten, zowel in als buiten rechte. 37. Slotbepaling Indien een deel van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Indien artikelen uit deze voorwarden strijdig zijn met gemaakte afspraken zoals zijn vastgelegd in de gebruikersovereenkomst gaan ten alle tijden de gemaakte afspraken in de gebruikersovereenkomst voor op die van deze voorwaarden. Dit is ook van toepassing op eventueel nader te maken bijzonde afspraken welke ten alle tijde schriftelijk dienen te zijn vastgelegd. 38. Basisbedrag en BTW De BTW dient gelijktijdig met het basisbedrag te worden voldaan. ADDBC en de klant komen overeen dat ADDBC aan de klant over het basisbedrag BTW in rekening brengt. Onder verwijzing naar de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën VB99/571 van 24 maart 1999, verklaren ADDBC en de klant uitdrukkelijk, door middel van ondertekening van deze overeenkomst dat de klant de kantoorruimte zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%) recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De klant informeert ADDBC en de bevoegde belastinginspecteur terstond door middel van een aangetekend schrijven indien de klant, door welke oorzaak ook, geen aftrek meer heeft op BTW, voordat dit effect krijgt en de voorgenoemde aftrek wijzigt tot onder de 90%. Indien (achteraf) blijkt dat de klant de kantoorruimte niet of niet meer gebruikt voor activiteiten die de klant recht geven op aftrek van BTW voor tenminste 90% en de vergoeding BTW-vrij wordt, is de klant niet meer verplicht om aan ADDBC BTW te betalen over het basisbedrag. Echter, ADDBC is gerechtigd om het basisbedrag exclusief BTW zodanig te verhogen, dat ADDBC volledig gecompenseerd wordt voor de BTW (op onder meer de investeringen en kosten)welke ADDBC aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. ADDBC zal de klant zo spoedig mogelijk informeren omtrent de hoogte van dit bedrag. ADDBC zal zijn medewerking verlenen indien de klant de opgaaf van ADDBC wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. ADDBC verklaart uitdrukkelijkdat zij conform hetgeen is bepaald in artikel 34a van de Wet op de Omzetbelasting 1968 de service overeenkomst opneemt in haar administratie. 39. Jaarlijkse verhoging -Consumentenprijsindex (CPI) Wij zullen uw basisbedrag jaarlijks op 1 januari na de startdatum van uw overeenkomst verhogen met een procentueel bedrag over het vorige jaar, dat gelijk staat aan de jaarlijkse verhoging van het CPI index werknemers laag (2000=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 40.Overige voorwaarden Privacy verklaring & Cookiebeleid zijn van toepassing op diensten en de werkwijze van ADD