Gratis parkeren
Gratis annuleren
Gratis WiFi
Gratis koffie & thee
24/7 online reserveren
Niet goed? Geld terug!
Algemene voorwaarden ADD Connect BV 1. Definities 1.1 "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten zoals deze wordt aangeboden op de website van ADD Telecom: www.addtelecom.nl, ADD Business Point, www.addbusinesspoint.nl of ADD Business Center, www.addbusinesscenter.nl of andere direct of indirect aan ADD Connect gelieerde ondernemingen beperkt tot telecom diensten zoals deze staan vermeld op de website van ADD Telecom, www.addtelecom.nl. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten of producten van ADD Connect BV; 1.2 "Apparatuur": de benodigde apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van de Diensten; 1.3 "Bellimiet": het maximum bedrag ten belopen waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven; 1.4 "Beltegoed": het vooruitbetaalde en nog onverbruikte bedrag ten belopen waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven; 1.5 "Betaalnummer": een netwerkaansluitpunt voor verbinding waarmee een toeslag verschuldigd is (in Nederland bijvoorbeeld alle 0900-nummers); 1.6 "ADD Telecom" : ADD Telecom is een handelsnaam van ADD Connect BV, statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende te Goes, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder registratienummer: 56831056; 1.7 "ADD Telecom Privacy Verklaring": de verklaring van ADD Connect inzake het door haar gevoerde beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, welke te raadplegen is op de ADD Telecom Website; www.addtelecom.nl; 1.9 "Dienst" of "Diensten": de dienst(en), in het bijzonder de telecommunicatiedienst(en), die ADD Connect van tijd tot tijd aanbiedt; 1.10 "Dienstenaanbieder": elke netwerk- of dienstenaanbieder die ADD Connect geboden acht, waarmee ADD Connect zal samenwerken om de Diensten te leveren; 1.11 "Gebruiker": degene die een Dienst afneemt of gebruikt, ongeacht of hij of zij Klant is; 1.12 "Geschillencommissie": de Geschillencommissie Telecommunicatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; 1.13 "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon aan wie ADD Connect een aanbod heeft gedaan of degene die zich bij ADD Connect heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie ADD Connect een Overeenkomst heeft gesloten; 1.14 "Overeenkomst": de overeenkomst tussen ADD Connect en de Klant tot levering van een of meer Diensten; 1.15 "Persoonlijke Informatie": de persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers die ADD Connect kan verwerken krachtens deze Algemene Voorwaarden en de ADD Connect Privacy Verklaring; 1.16 "Tarieven": de voor de Klant geldende tarieven voor het gebruik van de Diensten, welke Tarieven van tijd tot tijd wijzigen en op de ADD Connect Website te raadplegen zijn; 1.17 "Vervaldatum": de datum die vermeld staat op een door ADD Connect aan een Klant verstuurde factuur en waarop uiterlijk de factuur betaald moet zijn. 2. Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 2.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen door ADD Connect en op alle aanmeldingen door de Klant voor de levering van Diensten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ADD Connect zijn aanvaard. 2.2 Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal ADD Connect de Algemene Voorwaarden bij iedere aanbieding ter hand stellen dan wel raadpleegbaar stellen. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de ADD Telecom Website. Op verzoek van de Klant zal ADD Connect de Klant een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toesturen. 2.3 De toepasselijkheid op de Diensten van enige door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventueel nietige of vernietigde bepaling kan door ADD Connect terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert. 2.5 ADD Connect kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang wijzigen door de Klant daarvan in kennis te stellen. De Klant gaat ermee akkoord, dat indien de Klant na ontvangst van deze kennisgeving besluit gebruik te maken van de Diensten respectievelijk dat gebruik te continueren, hij aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden zoals zij zijn of worden gewijzigd. De voormelde kennisgeving kan de Klant worden verstrekt met de factuur, per post of per e-mail. 2.6 De Algemene Bepalingen opgenomen in afdeling A van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten. De Bijzondere Bepalingen opgenomen in afdeling B van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Dienst waarop die Bijzondere Bepalingen betrekking hebben. In het geval van strijdigheid tussen een Algemene Bepaling en een toepasselijke Bijzondere Bepaling zal de Bijzondere Bepaling prevaleren. 3. De totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 De Klant kan zich schriftelijk of op elektronische wijze aanmelden bij ADD Connect voor de Diensten. 3.2 Het staat ADD Connect vrij om zonder opgaaf van reden een aanmelding van een Klant te weigeren en derhalve geen Overeenkomst met die desbetreffende Klant aan te gaan. 3.3 De Klant zijnde een natuurlijke persoon verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn en een vaste verblijfplaats in Nederland te hebben. De Klant zijnde een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die verklaart dat hij over voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt om de Overeenkomst aan te gaan, alsmede dat de rechtspersoon in Nederland gevestigd is. 3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door ADD Connect van de aanmelding van de Klant voor de Diensten, welke aanvaarding wordt bevestigd door ADD Connect aan de Klant door verzending van een debiteurnummer. 4. De Diensten 4.1 Om de Diensten te leveren, kan ADD Connect gebruik maken van een Dienstenaanbieder. Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de ADD Connect Privacy Verklaring ten aanzien van Persoonlijke Informatie, machtigt de Klant ADD Connect tot het aan een Dienstenaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die ADD Connect noodzakelijk acht om de Diensten te leveren. 4.2 ADD Connect garandeert niet dat de Diensten continu of zonder storingen beschikbaar zullen zijn. ADD Connect zal zich naar redelijkheid inspannen de door de Gebruiker aan ADD Connect schriftelijk of telefonisch gemelde storingen in de Diensten en andere klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en mogelijkerwijs te verhelpen en de Klant daarvan schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze op de hoogte te stellen. 4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruiken van deugdelijke en geschikte Apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van de Diensten. ADD Connect is niet verantwoordelijk voor het verschaffen of onderhouden van, of het oplossen van storingen in, de Apparatuur van de Gebruiker. (a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van ADD Connect of van een Dienstenaanbieder gedurende een noodsituatie; (b) indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door ADD Connect kan worden aangenomen dat de Klant zal tekortschieten; (c) indien gedurende twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen Dienst; (d) indien ADD Connect de Klant niet, na zich daartoe in redelijkheid te hebben ingespannen, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken. 5. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten 5.1 De Klant zal ADD Connect voor het gebruik van de Diensten de kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. 5.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot, gebruik van, en kosten voor gebruik van de Diensten via de door de Klant aan ADD Connect berichte aansluiting(en) of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant. Het voorgaande geldt eveneens voor enig gebruik van de Diensten door onbevoegde Gebruikers via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant, tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan ADD Connect is gemeld en door ADD Connect de toegang tot de Diensten via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant is geblokkeerd. 5.4 De Klant is steeds volledig aansprakelijk voor enige tekortkoming in de naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door iedere Gebruiker, ongeacht of de Gebruiker ook rechtstreeks kan worden aangesproken door ADD Connect. 6. Tarieven, kosten en betaling 6.1 Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt de Klant door ADD Connect in maandelijkse termijnen achteraf gefactureerd voor het gebruik van de Diensten. ADD Connect kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant. 6.2 De facturen worden door ADD Connect vastgesteld overeenkomstig de Tarieven die gelden op het moment dat van de onderscheiden Diensten gebruik is gemaakt. ADD Connect kan de aan het Abonnement verbonden Tarieven te allen tijde wijzigen. De Tarieven worden door ADD Connect bekend gemaakt op de ADD TELECOM Website en zijn bij ADD Connect op te vragen. Alle Tarieven zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven. 6.3 De facturen zullen in beginsel door de Klant door middel van automatische incasso worden voldaan. Op verzoek van de Klant kan ADD Connect in bijzondere gevallen besluiten dat de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen. 6.5 Indien de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen dan is hij gehouden de factuur uiterlijk op de Vervaldatum aan ADD Connect te betalen op een door ADD Connect aan te wijzen bank- of girorekening. 6.6 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is, dan is de Klant bevoegd ADD Connect daarvan binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zijn. 6.7 De Klant is, in het geval van gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur, bevoegd het reeds overeenkomstig artikel 6.4 overgemaakte bedrag te storneren, dan wel de betaling van de factuur op te schorten. ADD Connect blijft echter te allen tijde gemachtigd het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig artikel 6.4 (alsnog) over te boeken van de door de Klant gehouden bank- of girorekening, zulks indien van toepassing. 6.8 Na gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur door de Klant, zal de hoogte van de factuur worden heroverwogen en definitief worden vastgesteld door ADD Connect. Zo nodig verzendt ADD Connect alsdan een nieuwe factuur met een nieuwe Vervaldatum. 6.11 Behoudens tegenbewijs, geldt de administratie van ADD Connect als doorslaggevend bewijs voor het gebruik van de Diensten en de door de Klant verschuldigde bedragen. 6.12 ADD Connect kan besluiten een percentage (door ADD Connect vast te stellen) van de door haar van de Klant ontvangen factuurbetalingen aan derden, zoals instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, af te dragen. ADD Connect kan met het oog hierop de Klant vragen aan haar aan te geven welke instelling of organisatie zijn voorkeur heeft. ADD Connect zal naar redelijkheid trachten rekening te houden met de voorkeur van de Klant, maar is daar op generlei wijze aan gebonden. 6.13 De Klant noch de derde kan aan artikel 6.12 rechten ontlenen, de Klant in het bijzonder niet het recht om aan enig ander dan aan ADD Connect bevrijdend te betalen hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is. ADD Connect blijft, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend rechthebbende van de door de Klant overgemaakte gelden. 7 Bellimiet en verrekening in geval van een advanced abonnement 7.1 ADD Connect kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een Bellimiet op de rekening van de Klant toepassen en/of een tussentijdse betaling eisen. 7.2 Indien de Klant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan zijn door ADD Connect vastgestelde Bellimiet toestaat, kan de Klant ADD Connect verzoeken een ruimere Bellimiet vast te stellen. Bij eventuele afwijzing van zo'n verzoek is ADD Connect niet gehouden de afwijzing te motiveren. 7.3 ADD Connect kan te allen tijde haar vorderingen op de Klant of, ingeval van diens aansprakelijkheid, de Gebruiker verrekenen met vorderingen van de Klant of Gebruiker op ADD Connect. 7.4 De Klant is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van ADD Connect tot enigerlei vorm van verrekening van haar schulden aan ADD Connect over te gaan. 8 Persoonlijke Informatie 8.1 ADD Connect hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de Klant, redenen waarom zij een eigen privacy beleid uitvoert, zoals uiteengezet in de ADD Connect Privacy Verklaring. 8.2 Onverminderd het gestelde in de ADD Connect Privacy Verklaring, kan ADD Connect in ieder geval persoonlijke en of bedrijf informatie verwerken, welke bestaat uit: (a) (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rijbewijsnummer, paspoortnummer, of het nummer van enig ander legitimatiebewijs en uittreksel van de kamer van koophandel; (b) details en status van alle rekeningen bij ADD Connect of bij de aan ADD Connect gelieerde rechtspersonen; (c) gegevens aangaande het kredietverleden, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid, Bellimieten en Beltegoeden; (d) gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit; en (e) verkeersgegevens betreffende het gebruik van de Diensten, inclusief de telefoonnummers waarnaar gebeld is en de daarmee samenhangende persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens. 8.3 De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij verstrekt bij zijn aanmelding voor de Diensten en zal ADD Connect steeds onmiddellijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens. 8.5 De Klant verstrekt op het eerste verzoek van ADD Connect (meer of aanvullende) correcte en volledige informatie en/of bewijsstukken ter zake steeds wanneer ADD Connect zulks nodig acht. Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden, op grond waarvan ADD Connect, zonder nadere ingebrekestelling, de levering van de Dienst kan opschorten en de Overeenkomst ontbinden. 8.6 De Klant kan zijn Persoonlijke Informatie die door ADD Connect wordt verwerkt inzien via de ADD TELECOM Website en, zo nodig, corrigeren of wijzigen volgens de instructies op de ADD TELECOM Website. (a) uitvoering van de Diensten ten aanzien van Gebruikers; (b) het toepassen van het kredietbeleid van ADD Connect op de aanmelding van de Klant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Klant; (c) voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Klant bij ADD Connect of aan ADD Connect gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen; (d) het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben; (e) ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van ADD Connect; en (f) het onderzoeken en tegengaan van (mogelijke) fraude, misbruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de Diensten. 8.8 Persoonlijke Informatie wordt door ADD Connect bewaard zo lang als de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zulks toestaan. 8.9 Overdracht van de Persoonlijke Informatie en bloc kan plaatsvinden ingeval van een een activa-overdracht aan een derde, zoals een dochtervennootschap van ADD Connect of een derde koper. In zo'n geval zullen de Klanten daarover van tevoren worden verwittigd. 8.10 De Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat ADD Connect op de ADD TELECOM Website Persoonlijke Informatie bekend kan maken aan eenieder die het wachtwoord van de Klant correct invoert. 9. Aansprakelijkheid 9.1 ADD Connect (waaronder voor de toepassing van dit artikel 9 tevens worden begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van ADD Connect) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend: (i) niet-beschikbaarheid, vertraging in de levering of storingen van, alsmede gebreken in netwerken, informatie, producten en diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders), (ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de wetgever, de overheid, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen. 9.2 Onverminderd de toepasselijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de Klant of, indien van toepassing, de Gebruiker verplicht zijn eventuele schade te beperken. 9.3 De aansprakelijkheid van ADD Connect, op welke grond dan ook, is jegens de Klant of jegens anderen die via de Klant aanspraken maken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, beperkt tot, ter keuze van ADD Connect: (i) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant terzake de Diensten heeft voldaan, of (ii) het op kosten van ADD Connect opnieuw leveren van de Diensten of betaling door ADD Connect van de kosten om gelijkwaardige diensten te laten leveren. 9.4 ADD Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet. 9.5 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van ADD Connect voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van ADD Connect uit te sluiten of te beperken. 10. Vrijwaring De Klant vrijwaart ADD Connect voor, en zal ADD Connect alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens ADD Connect, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (i) het gebruik van de Diensten door Gebruikers via de aansluitingen van de Klant, welk gebruik in strijd is met de wet ofwel met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, of (ii) het door Gebruiker op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. 11. Overdracht 11.1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADD Connect de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 11.2 De Klant geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan ADD Connect tot overdracht van de Overeenkomst aan een door ADD Connect aan te wijzen derde. 12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 12.3 Indien ADD Connect de Overeenkomst opzegt en een Klant of andere Gebruiker uit hoofde daarvan nog een vordering op ADD Connect heeft, kan ADD Connect naar eigen keuze de Gebruiker tot de overeengekomen Bellimiet van de Diensten gebruik laten maken, dan wel het verschuldigde (terug)betalen aan de Klant. 13. Geschillenregeling 13.1 Geschillen tussen een Klant, zijnde een consument, en ADD Connect over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door ADD Connect te leveren of geleverde Diensten, kunnen zowel door de Klant (consument) als door ADD Connect worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (adres: Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). 13.2 a. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant (consument) zijn klacht eerst schriftelijk aan ADD Connect heeft voorgelegd. b. ADD Connect zal hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant (consument) binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld. 13.3 Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van ADD Connect, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de Klant (consument) het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. 13.4 Wanneer de Klant (consument) een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is ADD Connect aan deze keuze gebonden. Indien ADD Connect dit wil doen, moet hij de Klant (consument) schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ADD Connect dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www.geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 14. Toepasselijk recht en jurisdictie 14.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. Niettemin worden de bepalingen van regelend recht van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in hun geheel uitgesloten. 14.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13, zullen alle geschillen welke tussen ADD Connect en de Klant mochten ontstaan terzake deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Diensten ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, onverminderd het recht van de Klant om binnen een maand nadat door ADD Connect een beroep op dit artikel is gedaan aan te geven dat hij voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats wenst te worden gedagvaard. 15. Gehele Overeenkomst en doorwerking naar Gebruikers 15.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven vormen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige overeenkomst tussen de Klant en ADD Connect met betrekking tot de levering van de Diensten en komen, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van ADD Connect ter zake de levering van de Diensten. 15.2 Gebruikers kunnen overeenkomstig artikel 251 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een beroep doen op en gehouden worden aan deze Algemene Voorwaarden indien zij gebruik maken van de Diensten, met dien verstande dat indien zij geen Klant zijn, zij geen rechten kunnen claimen die niet door deze Algemene Voorwaarden als overdraagbaar zijn gekwalificeerd.
  1. Kennisgevingen, overige voorwaarden en contact
16.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk en per post te geschieden.   16.2  Privacy verklaring & Cookiebeleid zijn van toepassing op diensten en de werkwijze van ADD   16.3 Contactgegevens ADD Connect BV: Stationspark 8 4462 DZ Goes Tel.: +31(0)113-789 003 Email: info@addmail.pro